Democratie Burgerberaad

Leestijd 20 minuten       
- Een Burgerberaad is net zo goed als de mensen die het leiden.
- Teken de petitie https://www.burgerberaadklimaat.nu voor een ambitieus Burgerberaad Klimaat en Milieu!

Kunnen we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad? Ja! Lees de klimaatpagina.
Is uitvoering van adekwaat klimaatbeleid betaalbaar? Ja! Lees voor de werking van het geldstelsel en de mogelijkheden van geldschepping de Samenvatting geldschepping

Het laatste nieuws
Burgerberaad / conferentie “De toekomst van Europa”. 2021-2022
De Global Citizens Climate Assembly: een burgerberaad klimaat op wereldniveau
verwerkt in de onderstaande tekst

Inhoud
HET BURGERBERAAD, CARTOON, de wereld, Europa, Nederland
DEMOCRATIE,  POLITIEK EN BEELDVORMING, PARADIGMA, ONBESPREEKBAAR, ONBESTUURBAAR, BESLUITELOOS
LINKS

INLEIDING DEMOCRATIE
We zien dat niet alle onderwerpen geschikt zijn zijn voor het politieke klimaat. 40 jaar wordt er inmiddels gesproken over het klimaat. In plaats van dat de politiek en Urgenda elkaar omarmen, vindt men het nodig om rechtszaken te voeren. De planeet staat in brand, maar het politieke debat gaat vooral niet over klimaat.
Er wordt al weer een jaar gesproken met de boeren. Het gesprek loopt vast.
De politiek heeft het er kennelijk moeilijk mee. Zij draait rond in haar eigen bubble, het door haar zelf gecre
ëerde systeem. Vertrouwen in de politiek en draagvlak onder de bevolking nemen af. Het lidmaatschap van politieke partijen loopt terug. 

HET BURGERBERAAD
Het burgerberaad biedt wellicht uitkomst en kan de vicieuze circel doorbreken.

CARTOON Burgerberaad in stripvorm
https://www.burgerberaadklimaat.nu/cartoon  

Wat is een burgerberaad? (samengesteld uit de gids van Extinction Rebellion)
Een burgerberaad bestaat (meestal) uit 100 tot 200 inwoners van een gemeente, provincie of land, die samen een dwarsdoorsnede vormen van de bevolking. Om die dwarsdoorsnede te krijgen, worden deelnemers geloot. Mensen kunnen zichzelf dus niet opgeven.
De deelnemers aan het beraad hebben de opdracht om samen een antwoord te formuleren op een open vraag, bijvoorbeeld:
‘Welke sociaal rechtvaardige maatregelen kunnen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor 2025 te reduceren tot netto nul?’
Om deze vraag te beantwoorden komen de deelnemers een aantal weekenden samen (bijvoorbeeld vijf weekenden in een periode van vier maanden). Tijdens deze bijeenkomsten doorlopen ze drie fasen: leren, beraden en beslissen.
Het burgerberaad krijgt een bestuurlijk mandaat mee. Bijvoorbeeld: als 60% van het burgerberaad achter een aanbeveling staat neemt het bestuur de aanbeveling onverkort over. Van alle aanbevelingen wordt bekend gemaakt wat het percentage overeenstemming in het burgerberaad is.

In de eerste fase worden de deelnemers geïnformeerd door wetenschappers, ngo’s, ervaringsdeskundigen en belanghebbenden over de verschillende aspecten van het onderwerp. Ook kunnen de deelnemers zelf om experts en aanvullende informatie vragen. De bijeenkomsten kunnen worden gestreamd, zodat ook de rest van de bevolking zich kan laten informeren en op afstand vragen kan stellen.
In de tweede fase gaan de deelnemers met elkaar in beraad; ze overleggen en discussiëren.
In de derde fase komen ze samen tot een reeks aanbevelingen.

De uitvoering is in handen van een onafhankelijke organisatie. Tevens is er een commissie die toeziet op een rechtvaardig en democratisch proces.

Waarom een burgerberaad?
In het burgerberaad kunnen maatschappelijk lastige hete hangijzers besproken worden. De ingelote burgers hebben geen afspraken met belangenorganisaties en lobbyisten. Er kan gebruik gemaakt worden van de wijsheid van een heel volk. Privaat- en algemeen belang kunnen in de besluitvorming meer in evenwicht gebracht worden. 

De organisatie van het burgerberaad dient dan geen copie te worden van het politieke systeem (gekozen controle op besluitvorming) maar juist op een andere leest te worden geschoeid (gelote afspiegeling van de bevolking).
Vertrouwen in de democratie is geen woordenspel maar vindt een basis in transparantie, medezeggenschap en controle door de burger. Het Burgerberaad faciliteert dat.

Proces.
In het proces van het BurgerBeraad is het van het grootste belang dat er voldoende waarborgen worden ingebouwd voor een goed BurgerBeraad
De BurgerBeraadgids van Extinction Rebellion biedt die waarborgen. https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/C3LgDefzA4kCBNp#pdfviewer 
Waar moet een goed burgerberaad aan voldoen? Extinction Rebellion legt het uit.
https://extinctionrebellion.nl/app/uploads/2020/11/Position-Paper-Burgerberaad.pdf 

Ervaringen elders
Onder meer in Frankrijk, Ierland, Polen, Engeland, België etc. zijn burgerraden permanent of per onderwerp georganiseerd. Daar kunnen we van leren.

De wereld 
De Global Citizens Climate Assembly: een burgerberaad klimaat op wereldniveau https://globalassembly.org/
Dit jaar wordt voor het eerst een burgerberaad gehouden dat mensen van over de hele wereld (online) bij elkaar brengt: de Global Assembly. Vanaf 7 oktober zullen 100 burgers met elkaar in dialoog gaan over hoe de mensheid moet omgaan met de klimaat- en ecologische crisis. Hun bevindingen worden gedeeld op de COP26 klimaattop in Glasgow
31 okt – 12 nov https://ukcop26.org/, zodat niet alleen leiders, maar ook burgers van de wereld daar een stem hebben.
G1000 geeft tekst en uitleg https://www.youtube.com/watch?v=m_SJp70H-FE 
Iedereen kan meedoen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een Global Assembly-dialoog in je eigen gemeenschap.
Hier de toolkit of gereedschapskist die je nodig hebt. Vertaling in het Nederlands volgt. https://globalassembly.org/resources/downloads/Community-Assembly-Toolkit.pdf

Europa
https://www.wemove.eu/mission-our-vision-europe 
WeMove Europe is an independent and values-based organisation that seeks to build people power to transform Europe in the name of our community, future generations and the planet.
Democracy is also defined as more than turning up to vote every five years. Whilst voting matters, there are many other ways for people to have a say from meaningful consultations to Citizens Assemblies to European Citizens' Initiatives that actually result in citizens’ initiatives being adopted.

Burgerberaad / conferentie “De toekomst van Europa”. 2021-2022
https://futureu.europa.eu/?locale=nl
Home:
thema’s o.a. klimaatverandering en milieu, gezondheid, economie en sociale rechtvaardigheid, de rechtstaat, europese democratie, onderwijs en cultuur, overig…. Verwantschap aan SDG’s.
Per thema kun je meedoen, informatie delen, een evenement organiseren.

Financiën zit er niet apart in, maar is verweven in de thema’s.

Over de conferentie / Burgerberaad
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=nl
De conferentie staat onder het gezag van de drie instellingen, die vertegenwoordigd worden door de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.
Europese burgerpanels - zullen verschillende onderwerpen bespreken en voorstellen doen. Bij de samenstelling van de panels zal worden gezorgd voor een evenwicht in geografische herkomst, gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en/of opleidingsniveau
Mandaat
Plenaire vergaderingen - hierin zullen de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels per thema worden besproken. Alles is bespreekbaar en de uitkomst ligt niet bij voorbaat vast. De plenaire vergadering zal ten minste om de zes maanden bijeenkomen en bestaan uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, evenals vertegenwoordigers van alle nationale parlementen en burgers.

Klimaat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
informatiebijeenkomsten zijn er al in maart 2021 geweest en lopen nog door.

Bij lot geselecteerde burgers denken na over de toekomst van Europa
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
7 jan 13-14.00u burgerpanel klimaatverandering, milieu/gezondheid

Mei- okt 2021 The European Citizens Bank (ECiB)
Het Europese Burgerberaad over de strategie van de Europese Centrale Bank (ECB).
https://europeancitizensbank.eu/?locale=nl De Europese Centrale Bank is een machtige instelling. Haar beslissingen hebben invloed op de huizenprijzen, werkgelegenheid en klimaatverandering. In september 2021 zal de Europese Centrale Bank haar beleid evalueren. Het European Citizens Bank-platform is in het leven geroepen om burgers een stem te geven tijdens deze evaluatie. 

Als reactie heeft de ECB op 8 juli 2021, onverwacht en enkele maanden eerder dan aangekondigd, de (ECB) de resultaten van haar herziening bekend gemaakt.  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708~dc78cc4b0d.nl.html?link_id=1&can_id=d5c0a66e577743240dd95a30fc5d82b0&source=email-vertel-ons-wat-je-belangrijk-vindt-3&email_referrer=email_1231190&email_subject=laatste-kans-om-ons-te-vertellen-wat-je-belangrijk-vindt  Deze herziening is tot stand gekomen met een erg ondoorzichtig proces en lijkt vooral een top-down besluit van de Raad van Bestuur van de ECB. Dit onderstreept het belang van ons project, European Citizens Bank, waar de stem van de burgers aan bod komt. Het ECiB gaat door met het burgerberaad en biedt de resultaten aan aan de leden van het Europees Parlement.

Nieuwsblad De Tijd, Belgie, 16 april 2021 
De politiek moet de ECB duidelijke secundaire doelstellingen geven https://www.tijd.be/opinie/algemeen/politiek-moet-ecb-duidelijke-secundaire-doelstellingen-geven/10298374.html  Moet de ECB zich met meer dan alleen stabiele prijzen bezighouden, met klimaatbeleid bijvoorbeeld? Dat vergt een formele procedure waarbij zowel de Europese Raad als het Europees Parlement betrokken zijn. 
Art 127 van het Verdrag Betreffende de Werking van de Europese Unie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT bepaalt: "Onverminderd het doel van de prijsstabiliteit, ondersteunt de ECB het "algemene economische beleid in de Unie ten einde bij te dragen aan de verwezenlijking van de in artikel 3 van het Verdrag bertreffende de Europese Unie, Maastricht 7 feb 1992 https://wetten.overheid.nl/BWBV0001507/2013-07-01 omschreven doelstellingen van de Unie." Het brede scala aan doelstellingen dat in art 3 wordt genoemd - variërend van volledige werkgelegenheid, veiligheid, sociale rechtvaardigheid en economische groei tot milieubescherming, innovatie en andere prijzenswaardige EU-doelstellingen- geeft de ECB een oneindig aantal mogelijke doelstelllingen.

De reactie van de Transitiemotor met voorstellen voor verbeterpunten voor een opvolgend  burgerberaad. 

De reactie van Extinction Rebellion, Financiering Samenleving. Het betreft informatie voor het burgerberaad European Citizens Bank over de verhouding politiek - ECB met als uiteindelijke conclusie dat "armoede, het niet omvormen van het boerenbedrijf naar de eisen van deze tijd, de kap van het regenwoud, het niet nemen van voldoende maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad........ gevolgen zijn van politiek beleid.
Geld is nooit het probleem. Europa is geen huishouden en kan niet failliet gaan. Zij is op elk moment in staat aan haar verplichtingen in eigen valuta te voldoen omdat zij zelf haar eigen valuta schept.

Eindrapport Nederland. 10 burgers uit de 5 deelnemende landen (Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland) zijn uitgenodigd om eind oktober naar Brussel te komen en de voorstellen van de 5 burgerraden te vergelijken en deze te presenteren aan leden van het Europees Parlement. Ondanks culturele, sociale en economische verschillen, waren er veel overeenkomsten tussen de landen: met name over de noodzaak van een groen monetair beleid en van onderwijs over geldschepping en het banksysteem. De leden van het Europees Parlement ontvingen de voorstellen met veel enthousiasme. Voor Nederland heeft het bureau van Paul Tang de voorstellen in ontvangst genomen en voorgesteld om een vraag over de voorstellen in te brengen tijdens de hoorzitting met de ECB begin volgend jaar en dit te coördineren met andere parlementariërs. 

Nederland
https://shertogenbosch.d66.nl/2021/06/17/tijd-voor-een-bosch-burgerberaad/ met tekst van de motie die tot het burgerberaad heeft geleid.

Amsterdam mini burgerberaad klimaat 1-15 nov21 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/mini-burgerberaad/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=miniburgerberaad&utm_content=redirect#h768300a4-b230-4a3b-9252-5a8ca4cbf3cc 100 deelnemers van het burgerberaad adviseren welke extra maatregelen gemeente Amsterdam kan nemen om haar klimaatdoelen te halen. Zie voor het interessante resultaat de home pagina van het burgerberaad. klik door op regel 10, het PDF.

 
https://www.toukomst.nl/  Gronings burgerberaad, nav 100 mln te besteden als compensatie voor alle aardbevingsschade.

Inbreng van Geld en Democratie: in 2 pagina's, iets uitgebreider, de rekensom, hoe komen we aan klimaatneutraal 2030 en welk reductiepercentage hoort daarbij? Is de klimaatwet in overeenstemming met de wetenschap?G1000
In 2014 is in Amersfoort een eerste burgerberaad georganiseerd naar het model van de G1000 in België. Het is ondersteund door de Stichting G1000.nu, die op veel meer plekken burgers ondersteunt bij het organiseren van een burgerberaad. In 2020 vond de 6e G1000 University plaats, ditmaal online. Het videoverslag en de presentaties kun je terugkijken.
G1000 hanteert een "stakeholder"model als vorm voor het beraad. Naast inwoners worden ook werkgevers, professionals, politici, ambtenaren en vrijdenkers uitgenodigd om deel te nemen. G1000 probeert met de organisaties van deze mensen een brede coalitie te vormen en hierdoor het draagvlak te vergroten.
In 2020 wordt vanuit de boer-burger-dialoog gewerkt aan de voorbereiding van een G1000Landbouw.
Er is tot nu toe nog geen sprake van een mandaat dat vooraf door een bestuur is afgegeven, zoals wel wordt beoogd bij het Burgerberaad Klimaat.

De Boer-Burgerdialoog 
https://g1000landbouw.nl/ organisatie https://g1000.nu/
Om uit de impasse in de besprekingen tussen politiek en boeren te geraken wordt momenteel gewerkt aan de Boer-Burgerdialoog, een Boer-Burgerberaad. 500 gelote burgers gaan in gesprek met  500 gelote boeren. Zij verwerken de resultaten van het gesprek daarna in concrete beleidsvoorstellen. Als er voldoende steun is voor de voorstellen, dan worden deze opgenomen in het ‘Burgerbesluit Toekomst Landbouw’

Burgerberaad klimaat & Milieu
https://www.burgerberaadklimaat.nu/ 
Een initiatief van Bureau Burgerberaad, de Transitiemotor en Extinction Rebellion. In gezamenlijkheid wordt een coalitie gevormd met ruimte voor verschillende partijen die het Burgerberaad een warm hart toedragen. Organisaties kunnen een manifest tekenen https://www.burgerberaadklimaat.nu/articles/manifest Burgers de petitie. Beiden worden na de verkiezingen 2021 aangeboden aan de informateur voor een nieuw kabinet,
Naast G1000 noemen we nog 3 organisaties die het Burgerberaad in Nederland op de agenda zetten.

Extinction Rebellion
eist
 van de Nederlandse overheid:
- 1 Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
- 2 Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
- 3 Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.


Op het gebied van het klimaat is Extinction Rebellion Nederland (XR) een voortrekker en een warm pleitbezorger van een Burgerberaad Klimaat. In deze groep is veel internationale expertise opgebouwd, die is neergelegd in een Burgerberaadgids waarin waarborgen voor een goed BurgerBeraad opgenomen zijn.. Exctincion Rebellion voert wereldweid vreedzaam actie om het burgerberaad in te voeren.
https://extinctionrebellion.nl/over-ons/ klik door op eisen: laat burgers beslissen.
De burgerberaadpagina https://extinctionrebellion.nl/burgerberaad/  

Een brief ondertekend door 180 wetenschappers waarin zij verklaren https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-beta/scientists-for-xrnl hun steun te betuigen aan de drie eisen die Extinction Rebellion wereldwijd bij regeringen neerlegt. 

De Transitie Motor (dTM) www.detransitiemotor.nl is een verzameling van bewegingen in Nederland die de transities waar we al inzitten al beleven, vormgeven en aansturen. De Transititie Motor brengt de initiatieven samen en brengt de transities op een hoger plan. dTM streeft eveneens naar invoering van het burgerberaad en steunt hierin het model dat Extinction Rebellion voorlegt. https://www.detransitiemotor.nl/burgerberaad/ Omdat zij ook een eerste burgerberaad over klimaat voorstaan, is ook een informatiepagina klimaat aangemaakt https://www.detransitiemotor.nl/klimaat/   
Op vrijdag 20 november 2020 vond een Transitiegesprek Burgerberaad plaats met presentaties van G1000, XR en FIDE (Federation for Innovation in Democracy Europe).
Vanaf dinsdag 15 december 2020 13.00 vinden tweewekelijks voortgangsgesprekken plaats.
Beide groepen werken aan een brede coalitie van mensen en organisaties met als doel dat de regering in 2021 opdracht geeft om een BurgerBeraad Klimaat te organiseren.
 
Bureau Burgerberaad https://bureauburgerberaad.nl/ 
Wij zijn een groep burgers die zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en gelooft dat inwoners veel meer betrokken moeten worden bij de stappen die nodig zijn de opwarming tegen te gaan. Ons doel is om in Nederland een nationaal burgerberaad over het klimaat van de grond te krijgen. Eva Rovers legt in 3 min. precies uit wat een burgerberaad is.

De grootste verschillen tussen het Burgerberaadmodel van G1000 en Extinction Rebellion model.

G1000 laat de vraag door het Burgerberaad formuleren, XR gaat uit van een open vraag direct geralateerd aan het onderwerp.
Er is tot nu toe bij de G1000  geen sprake van een mandaat dat vooraf door een bestuur is afgegeven, zoals dit wel wordt beoogd bij het Burgerberaad Klimaat van XR.
G1000 geeft in het handboek aan dat 10% van de deelnemers uit politici bestaan, 10% uit bedrijfsleven en 80 uit burgers. G1000 werkt veelal in korte tijdsbestekken waar XR zoveel tijd neemt als nodig. Je zou kunnen zeggen dat G1000 een soort stakeholdermodel hanteert en XR een Burgerberaad sec.

Politiek 
In de Tweede Kamer is 7 oktober 2020 door 127 Kamerleden (CDA, GL, CU, SGP, D66, PvdA en PvdD, samen 93 zetels) de motie Mulder c.s. aangenomen. Daarin wordt gevraagd de mogelijkheden van burgerpanels/ Burgerberaden te onderzoeken. Voor de verkiezingen 2021 rapport uit te brengen.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z18224&did=2020D3938
Het antwoord van minister Wiebes op motie Mulder aan de Tweede Kamer
https://www.omgevingsweb.nl/beleid/kamerbrief-uitvoering-motie-over-burgerpanels-in-het-klimaatbeleid/
De regering voert de motie uit door een “onafhankelijke expertcommissie te formeren met enkele academici en praktijkdeskundigen op het terrein van deliberatieve democratie, maatschappelijke dialoog en burgerparticipatie.” De commissie moet een analyse uitvoeren “op het gebied van deliberatieve democratie . In deze analyse dient in elk geval te worden ingegaan op de mogelijkheid van een burgerforum, burgerberaad op nationaal niveau en de mogelijke toepassing ervan op regionaal en lokaal niveau.
Beluister de uitleg van Eva Rovers in het rondetafelgesprek georganiseerd rond participatie in de energietransitie RES. Aanwezig commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer op 27-1-2021 om 15.07
Eind 2020 komt er al een verkenning van het kabinet uit over ‘de mogelijkheid voor het instellen van een burgerforum’ als uitvloeisel van de motie Lintmeijer uit de Eerste Kamer (3 juli 2018).

Frankrijk
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/  zie rechtsboven een link voor engels (EN)
Het Franse BurgerBeraad kreeg de vraag voorgelegd om sociaal rechtvaardige maatregelen te formuleren die de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 1990.
Het mandaat: elk burgervoorstel
(1) wordt gerealiseerd per presidentieel decreet, of 
(2) voorgelegd ter stemming in het parlement, of 
(3) in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Maximaal 3 aanbevelingen kunnen terzijde worden gelegd.


In juni 2020 kwam de raad met een advies met 149 aanbevelingen.
Nadat Macron aanvankelijk 146 van de 149 aanbevelingen aannam, is er is inmiddels wat tegenslag gemeld - Macron lijkt op nog eens 7 aanbevelingen terug te krabbelen (in het Frans maar met google translate goed te begrijpen): https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/convention-citoyenne-sur-le-climat/climat-sept-propositions-de-la-convention-citoyenne-ecartees-par-le-gouvernement-malgre-la-promesse-d-emmanuel-macron_4123179.html

Hoe gaat het In Frankrijk? Komt Macron zijn beloften na?
https://reporterre.net/Face-a-Macron-les-citoyens-de-la-Convention-pour-le-climat-se-rebiffent de Engelse vertaling.
Franse president Macron kondigt referendum aan om bescherming van klimaat en milieu in grondwet op te nemen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/14/franse-president-emmanuel-macron-kondigt-referendum-aan-om-strij/
Zelfs een sterk mandaat biedt geen garantie op uitvoering van de aanbevelingen.
https://www.volkskrant.nl/a-b94785f9
29 juli 2021
De Groene Amsterdammer, Angela Dekker. De politiek kleedt de aanbevelingen van het burgerberaad uit.
https://www.groene.nl/artikel/macron-heeft-ons-verraden?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=6ff013c8cc-Wekelijks-2021-07-28&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-6ff013c8cc-70980333

Groot Brittannië

Op https://www.climateassembly.uk/ kunnen we het hele proces in Engeland volgen. 

De vraag die in Engeland is voorgelegd aan het burgerberaad. Zie blz. 6 van de summery. https://www.climateassembly.uk/report/read/final-report-exec-summary.pdfHow should the UK meet its target of net zero greenhouse gas emissions by 2050?”
10 september 2020 kwam het burgerberaad met haar advies. Anders dan in Frankrijk was 2050 leidend, was er geen mandaat. Er is geen begroting opgesteld. 
Public support
https://rebellion.earth/act-now/resources/citizens-assembly/
Of a representative sample of 850 members of the British public, 48% believe that a citizens’ assembly would do a better job at tackling climate change and ecological breakdown than UK governments have. This poll was conducted via DeltaPoll before Extinction Rebellion’s April Rebellion. 9% disagreed and 43% were unsure, meaning there was five times more support for this statement than opposition.
In a second sample of approximately 1,500 participants, the idea that a citizens’ assembly would do better than UK governments was supported by 61% and opposed by 19%.


Een vergelijking van het Franse en Britse burgerberaad. Verbeterpunten.

Carnegie-europe zet het franse en britse burgerberaad naast elkaar en vergelijkt. Waar komen ze overeen? Wat zijn de verschillen? Hoe zou je het burgeberaad kunnen verbeteren?
https://carnegieeurope.eu/2020/11/05/getting-climate-citizens-assemblies-right-pub-83133
Het OECD doet 8 aanbevelingen om het burgerberaad te verbeteren. https://www.oecd.org/gov/open-government/good-practice-principles-for-deliberative-processes-for-public-decision-making.pdf 

Polen Gdansk
uit de burgerberaadgids Extinction Rebellion.
In 2016 werd de Poolse stad Gdansk getroffen door een grote overstroming,
waarbij twee mensen omkwamen en voor miljoenen euro’s schade werd
aangericht. Deskundigen waarschuwden dat door klimaatverandering
dergelijke extreme regenval alleen maar vaker zou voorkomen. In reactie
op de ramp stemde de burgemeester in met het organiseren van een
burgerberaad. Aan dit burgerberaad namen ongeveer 60 inwoners deel. Zij
luisterden naar de getuigenissen van deskundigen en ontwierpen hun eigen
oplossingen. Om de transparantie te bevorderen, werd de laatste fase van
loting live gestreamd. De burgemeester woonde de start van de vergadering
bij en informeerde de deelnemers dat besluiten met ten minste 80% steun van
de leden, zouden worden vastgelegd in de wet.
Toen de stad in 2017 opnieuw overstroomde kon de gemeente dankzij de
uitkomst van het burgerberaad effectief reageren. Er volgden nog meer
burgerraden die zich bezighielden met vervuiling, burgerbetrokkenheid en
LGBT-rechten. De 350.000 volwassenen die in Gdansk wonen, kunnen een

burgerberaad aanvragen door 1.000 handtekeningen te verzamelen. Als het
aantal handtekeningen 5.000 bereikt, is de burgemeester verplicht om een
burgerberaad over het voorgestelde onderwerp te houden.
 
Men is de methode gaan institutionaliseren. Vandaag moét de stad een burgerpanel organiseren bij een aanvraag van minimum vijfduizend burgers.

Mooi overzicht van Polen:
https://citizensassemblies.org/wp-content/uploads/2018/10/Citizens-Assemblies_EN_web.pdf
 
Duitsland
https://buergerrat-klima.de/
https://www.buergerrat.de/en/
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw20-buergerrat-842938


België
David van Reybroeck was een van de initiatiefnemers van de G1000 2011-2012 het eerste "BurgerBeraad" in België. Het eindrapport https://g1000.nu/blog/rapport-van-de-g1000belgie/ 
In België loopt het voorstel voor een KlimaatBurgerBeraad naar regering en parlement. https://www.hetburgerparlement.be/voorstel  Het uitgewerkte voorstel. (een soort Burgerberaadgids als van Extinction Rebellion). Er wordt gesteld dat het Burgerberaad in haar deliberatie rekening dient te houden met planetairy bounderies en gidsprinciepes als sociale rechtvaardigheid. https://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855  
Het verzoek
gaat uit van een groep burgers en een brede coalitie van een 30 tal  organisaties en bewegingen. Burgers kunnen het verzoek mailen aan een parlementariër naar keuze.
De vraag 

"Hoe kunnen bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten bijdragen tot de maximalisering van de kansen om het Belgische territorium en de planeet in haar totaliteit bewoonbaar te houden voor de huidige en toekomstige generaties?"
Gevraagd wordt het KlimaatBurgerBeraad in de behandeling van de vraag niet te beperken tot de klimaatopwarming maar het bredere perspectief van de ecologische crisis centraal stelt en dus rekening te houden met de negen huidig geïdentificeerde planetaire grenzen https://nl.wikipedia.org/wiki/Planetaire_grenzen ; dat zijn (1) de opwarming van de aarde, (2) het verlies van de biodiversiteit, (3) de stikstof- en fosforkringloop, (4) het gat in de ozonlaag, (5) oceaanverzuring, (6) waterschaarste, (7) landgebruik, (8) chemische verontreiniging, (9) aerosolen in de atmosfeer.
Dat maakt dat het burgerberaad ook breed gedragen kan worden.
Daarnaast het KlimaatBurgerBeraad te laten leiden door de volgende gidsprincipes: (1) proportionaliteit ten opzichte van de geadresseerde risico’s, (2) sociale rechtvaardigheid, (3) een bewustzijn van de globale impact van de Belgische productie en consumptie en (4) het voorzorgsbeginsel (als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, moeten maatregelen volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid. Het voorzorgsprincipe is een van de uitgangspunten van Europese milieuwetgeving).

Mandaat
Elk van hun beleidsvoorstellen wordt door de bevoegde regering(en) geïmplementeerd of ter stemming voorgelegd aan het parlement.

In oost Belgie is de deliberatieve democratie geinstititionaliseerd met de instelling van een permanent BurgerBeraad https://medium.com/participo/how-ostbelgien-became-a-trailblazer-in-deliberative-democracy-62c3bb1fa560 De raad bestaat uit 24 gelote burgers die voor anderhalf jaar zitting nemen. Zij kunnen in die tijd drie keer een BurgerBeraad met 50 deelnemers initiëren over een onderwerp dat het parlement volgens hen onvoldoende

 

BEELDVORMING, POLITIEK EN WETENSCHAP
Politiek (en religie en ideologie) draait om beeldvorming. Daaraan is soms ook waarheid en wetenschap ondergeschikt. Soms ook niet. Dat schept verwarring. Politiek is opportunistisch. Waar het de politiek uitkomt wordt wetenschap ingezet, waar het niet uitkomt weggelaten. Er wordt gebruik gemaakt van dogma's.
Een dogma is een leerstelling die door een religie, ideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd. Een dogma is een concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit aan te vechten.
Wat is waar? Je zou kunnen aanhouden dat, dat waar in onafhankelijke wetenschap consensus over is, nog geen waarheid hoeft te zijn, maar het beste is wat we hebben op een bepaald moment. Want er is ook nog voortschrijdend inzicht. Een er is geen glazen bol, we kunnen niet in de toekomst kijken.
Wetenschap zou niet afhankelijk moeten zijn van politiek, religie of ideologie, maar niets is minder waar.
Wat politici zeggen hangt sterk samen met de aannames, uitgangspunten in het denken, ook wel het paradigma genoemd. We begrijpen we elkaar beter als we er bij vertellen wat onze aannamens zijn.

Aanname of paradigma.
Welke grondhouding, welk paradigma of welke  aannames liggen ten grondslag aan informatievoorziening, de dialoog, aanbevelingen of besluitvorming? 
Een aanname is bijvoorbeeld de stelling dat "de markt alles oplost". Dat je "belangrijke besluitvorming niet aan het volk kunt overlaten". Dat het alleen maar mogelijk is om besluitvorming in "de context van het huidige geldstelsel" te plaatsen.
Aannames blijven vaak niet benoemd en onderbelicht. In argumentatie en dialoog kun je de ander niet overtuigen en praat je langs elkaar heen als wordt uitgegaan van andere aannames en dat niet helder is. Paradigma's zijn vaak cultureel bepaald, kunnen in de loop van de tijd veranderen en kunnen zich aanpassen aan voortschrijdend inzicht. Het zijn geen vaststaande gegevens, het is geen wetenschap.
Besluitvorming vanuit verschillende aannames ziet er dan ook heel verschillend uit. 

Zien we in verkiezingsprogramma's nog veel beeldvorming. Het ware gezicht van politiek, het uitgangspunt of het paradigma van de partij, wordt zichtbaar in de tekst die in de moties wordt gebruikt die worden ingediend in het parlement en de stemming die daarop volgt.
De PvdD is bijvoorbeeld voor het beperken van opwarming van de aarde met 1,5 graad, maar heeft tegen de klimaatwet gestemd omdat zij van mening was, dat de wet zo slecht was, dat zij, voor de wet stemmen niet aan hun kiezers kon uitleggen. Waar de Pvdd de wetenschap als grondslag gebruikt (lees de klimaatpagina) , leggen de meeste andere partijen wetenschap terzijde en en worden politieke, religieuze of ideologische beelden daarvoor in de plaats gesteld. PVV, SGP, FvD ontkennen klimaatwetenschap. De rest van de partijen volgen het politieke standpunt van de Europese Commissie.
https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-politieke-beeldvorming-een-imago-dat-je-jezelf-wilt-geven-of-opgelegd-krijgt/ 
"Een voorbeeld. Dit is de vrijwel onbekende president William Henry Harrison. Deze man maakt hier campagne met een blokhut. Daarmee refereert hij aan z'n afkomst. Hij is arm. Hij zegt: Ik ben van eenvoudige komaf. Dit plaatje gebruikt hij bewust, maar klopt niet. Hij komt uit een heel rijk gezin".

Klimaat en politiek
Waar de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek leidraad voor de politiek dient te zijn zou de rol van de politiek hooguit kunnen liggen in hoe we tot die uitkomst zouden moeten komen. Nu anno 2021 ontkent de politiek breed de uitkomst. Als gezegd, alleen de PvdD stemt af met de wetenschap op het gebied van klimaat. 
Er is een tegenkracht nodig met een plek voor wetenschap. Bewegingen als Extinction Rebellion komen op. Het volk wil gehoord worden. Er is behoefte aan het Burgerberaad. 

ONBESPREEKBAAR, ONBESTUURBAAR, BESLUITELOOS
Onbespreekbaar.
Hete hangijzers, zoals het burgerberaad, geldschepping, basisinkomen, kernenergie, klimaat vormen een politiek risico.
Op 24 juni 2020 is met het plenaire debat over de toekomst van ons geldstelsel, het onderwerp geldschepping is onder het parlementaire vloerkleed gemoffeld en onbespreekbaar gebleken. Daar heb je het als politicus liever niet over.
Stellingname van politici die controversieel is kan de carriere schaden. Als je de aanwijzingen van de lobby niet opvolgt, wat betekent dat dan voor het leven na de politiek?
Macht delen, bijvoorbeeld met het volk, is bedreigend voor de eigen machtspositie en van die van de partij. Kunnen we dat wel aan het volk overlaten?  

Onbestuurbaar
Voor een wijziging in het eurogeldstelsel is de medewerking nodig van alle eurolanden. Een veto, elk lid met een veto, kan besluitvorming blokkeren, is weinig democratisch, en leidt tot instandhouding van dat wat is, blokkeert vernieuwing. Waar 51% nodig is voor besluitvorming, kan 5-10%... besluiten blokkeren of naar zijn hand zetten. Wordt misbruikt in die zin dat het akkoord wordt uitgeruild tegen ........ In oktober 2020 zagen we dat de Europese gemeenschap de bevolking in Wit-Rusland  wilde steunen. Cyprus blokkeerde een eensluidend standpunt en eiste voor een unanieme opstelling politiek wisselgeld.  

Besluiteloos.

50 jaar praten over klimaat. Besluiteloos. Hoe is het allemaal begonnen?

Het begin van de democratie bestuurlijke besluitvorming
David van Reybroeck laat in zijn boekje “tegen verkiezingen” zien dat het begin van de democratie
bestuurlijke besluitvorming heel anders was georganiseerd dan wij nu gewend zijn. Met een gelote raad van 5000 man (vrouwen en slaven maakte geen deel uit van het bestuur) op een bevolking van 250.000 mensen in het Athene van 2500 jaar geleden. De raad had slechts 1 jaar zitting zodat elke man een of meerdere keer deel uit maakte van het bestuur. 

Vertrouwen en maatschappelijke druk.
Er ligt inmiddels een grote kloof tussen burger en politiek. Er is grote druk uit de maatschappij nodig,  bewegingen die massa met zich mee brengen om de politiek te bewegen. Er is veel onrust onder burgers en het vertrouwen in de politiek slinkt.

Democatie heeft zich ontwikkeld van geloot naar gekozen,  van afspiegeling naar representatief / vertegenwoordigend en staat nu op het punt weer een begin te maken naar de terugkeer naar haar roots en aangevuld te worden door de representatieve deliberatieve democratie of overlegdemocratie van het Burgerberaad. 

Burgerberaad organiserende organisaties
G1000 

https://g1000.nu/ https://g1000.nu/blog/groot-nieuws-eerste-burgerraad-over-klimaat-in-europa-is-een-feit/ 
De boer-burger dialoog https://boerburgerdialoog.nl/ 
International Democracy Community
https://www.democracy.community/global-forum/online
Democracy R&D
https://democracyrd.org/ 
De Convention Citoyenne pour le Climat in Frankrijk werd georganiseerd door de Sociale, Economische en Ecologische Raad (vergelijkbaar met de Nederlandse SER), onder toezicht van

Overig
Informatie over onder meer besluitvorming op basis van consent.
http://www.consentdemocratie.nl/
Meer Democratie is een beweging die alle Nederlanders veel meer zeggenschap wil geven in politiek en samenleving. Wij voeren actie voor invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuurders, een eerlijker kiesstelsel, en voor actieve burgers.
www.meerdemocratie.nl 

De correspondent
15 okt 2020 Jelmer Mommers en Eva Rovers https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1290216763-753ad347?pk_campaign=daily&mc_cid=7b6ecfbe16&mc_eid=7847c04b91 
Op een rij:
https://decorrespondent.nl/collectie/democratische-vernieuwing
Article on citizen assemblies https://decorrespondent.nl/10565/protesten-check-plannen-check-nu-heeft-het-klimaat-meer-democratie-en-doorzettingsvermogen-nodig-ook-als-luisterverhaal/1164358085-ae307ed1
https://decorrespondent.nl/9220/niet-alleen-verkiezingen-maar-ook-loting-zo-vernieuwen-76-000-belgen-de-democratie/921603540-d04bcec4

VPRO Tegenlicht
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/de-weerbare-democratie.html 

NIEUWS 
30 april Het eindveslag van informateur Tjeenk Willink https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/informateur-brengt-verslag-uit-bij-kamervoorzitter 

24 april 2021 Een vandaag. Veel verzet tegen windmolens en zonneparken, maar er is ook een oploossing: het burgerberaad.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/veel-verzet-tegen-windmolens-en-zonneparken-maar-er-is-ook-een-oplossing-het-burgerberaad/ 

19 april 2021 De coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu stuurt informateur Herman Tjeenk Willink een brief met het verzoek het Burgerberaad op te nemen in het regeerakkoord  https://deformatiewijzer.nl/category/brieven-aan-informateur/

Teken de petitie https://www.burgerberaadklimaat.nu voor een ambitieus Burgerberaad Klimaat en Milieu!

Kennisbank Burgerberaad https://participedia.net/ met o.a. een burgerberaad over de financiering van het burgerberaad in Ierland €300.000,-- Gestart 2017, nog lopend. https://participedia.net/case/6034

21 maart 2021 Eindrapport Expertcommissie Brenninckmeijer
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat 
Het resultaat van het werk van de adviescommissie omvat naast dit rapport een digitale database (via www.BetrokkenBijKlimaat.nl) waarin, behalve de verslagen van de verschillende bijeenkomsten, al het verkregen materiaal en achterliggend onderzoek voor eenieder beschikbaar is.
Reactie NOS journaal 21 maart 2021 https://nos.nl/l/2373547 

 

 

This article was updated on November 30, 2021