De Lobby

DE LOBBY 11 minuten leestijd

Waar het bedrijfsleven inclusief bankwezen het private belang dient, dient de overheid het algemeen belang.

Regering en Tweede Kamer
De regering wordt niet gekozen, maar samengesteld door de politieke partijen die samen een meerderheid vormen in de tweede kamer. Het is adus al een beetje 4 handen op 1 buik. Het ligt dan ook niet in de lijn van de verwachting dat er in de tweede kamer een meerderheid te vinden is die de regering niet steunt.

In de regering vindt de voorbereiding van besluitvorming en uitvoering plaats, ondersteund door ministeries. Het is de laatste jaren gebruik in een regeerakkoordvast te leggen wat de regering gaat doen. De grootste partij heeft doorgaans de meeste inbreng maar heeft ook de partners nodig. Besprekingen vinden plaats achter gesloten deuren. Dat geldt ook voor overleg binnen het kabinet.

De regering zorgt voor zorgt voor wet- en regelgeving, bewaakt de grenzen van de samenleving, bepaalt zo onder meer waar productie in het bedrijfsleven aan dient te voldoen, en herverdeelt het geld. Haalt belasting- en premiegeld op bij bedrijven en burgers op en besteedt dat weer aan zaken die voor ons allemaal van belang zijn, onderwijs, zorg, wegenbouw edm. 

De 2e Kamer wordt wel gekozen. Eens in de 4 jaar. De Kamer controleert de besluiten van de regering. Stuurt daarnaast de regering met moties waar die aangenomen worden door een kamermeerderheid en heeft het recht om een initiatiefwet te initiëren maar heeft geen ministerie die haar daar in kan bijstaan. 

Politieke partijen vormen geen afspiegeling van de bevolking maar zijn veelal op basis van een ideologie of religie georganieerd. Hoewel zo dus wordt geselecteerd onder de groep mensen die ongeveer hetzelfde denken, zijn er in iedere partij een grotere middengroep en langs de randen groepen mensen die anders denken. Voor de anders denkenden is doorgaans beperkte ruimte. Men doet het voorkomen als dat de hele partij eeensluidende standpunten heeft. 
Het bestuur zet de koers uit en op de congressen geven een klein aantal leden hierop commentaar. Het aantal leden neemt al jaren gestaag af. https://dnpp.nl/themas/leden Partijen schuiven hun kandidaten voor de 2e Kamer in verkiezingstijd naar voren. 

De lobby van de politieke partij.
Partijdicipline. Binnen politieke partijen is dus wel ruimte is om anders te denken. Zolang je buiten de partij maar niet al te ver buiten de lijnen kleurt. Per onderwerp doet de partijeider of de betreffende woordvoerder het woord. 
Kabinetsdicipline. Binnen regering wordt per onderwerp het woord gevoerd door de minister president of de betreffende minister. Waar het gespreksonderwerp afwijkt van de eigen portefeuille, verwijzen ministers door.
Fractiedicipline. In de tweede kamer voeren de fractieleiders of de woordvoerders van de diverse partijen het woord. Gaat het bv inhoudelijk over gezondheid, is dat de woordvoerder gezondheidszorg. Alle kamerleden verwijzen door naar de woordvoerders.

Waar dat vakinhoudelijk nodig is lijkt dat geen bezwaar. Als het over geld gaat echter wel. 
In de regering wordt in de jaarbegroting gezamenlijk bepaald hoe hoog het budget is en wie welk deel van de taart krijgt. Als het over het budget gezondheidszorg gaat wordt verwezen naar de minister financiën of woordvoerders financiën tweede kamer of van de betreffende politieke partij.
Het budget bepaald voor een belangrijk deel de inhoudt. De kwaliteit en toegang van zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, rechtspraak …..staat of valt met voldoende of te weinig geld. Een kamerlid met gezondheidszorg in het pakket zegt niets over het budget. Je kunt dus nauwelijks spreken over het budget voor onderwijs met de politici die onderwijs in hun portefeuille hebben.  De partijdicipline vereist dat zij doorverwijzen naar de woordvoerder financiën. Ook als er bezuinigd wordt op onderwijs. Dat vinden wij vreemd.

Hoe zit het dan met het beinvloeden van de kamer?
De Kamer werkt doorgaans in commissies. Zo is er een vaste kamercommissie financiën, die over het geld gaat. Een vaste kamercommissie onderwijs die over onderwijs gaat etc.
Deze commisssies fungeren tevens als poortwachter voor informatie die de kamer bereikt. 
De commissie kan al in een vroegtijdig stadium informatie onderuit halen bijvoorbeeld door informatie te negeren, te besluiten dat ingekomen stukken niet van toepassing zijn, onderwerpen niet op de agenda te zetten of zo weinig tijd te nemen voor ingekomen stukken, dat het onmogelijk is de stukken op een goede manier te bespreken, bepaalde onderwerpen te bespreken in subcommissies of helemaal niet in een commissie maar gewoon bij de koffieautomaat. Op zichzelf is dat niet ongewoon, hoeft het niet kwalijk te zijn, maar kennelijk loopt het regelmatig uit de hand.
De voorzittter heeft hier een belangrijke rol. Van welke politieke partij de voorzitter is zou niet moeten uitmaken, maar dat doet het natuurlijk wel. Een goede voorzitter bewaakt de grenzen van het betamelijke.

Vaste kamercommissies bestaan uit 25 leden met 25 plaatsvervangende leden. De meerderheid in de commissie wordt gevormd door 13 leden. Van die 13 mensen zijn er een aantal van dezelfde politieke partij. Zij volgen de partijlijn waar het op stemming aankomt. Zo kan het zijn, dat een lobbypartij met een gesprek met de woorvoerders van slechts een paar partijen, grote invloed kan hebben in de commissie. Circa 4 woordvoerders bepalen de richting in de commissie en daarmee van de 2e Kamer en daarmee de controle op de besluitvorming in de regering, het te volgen beleid, wat er wel of niet in de kamer wordt besproken en welke moties worden voorgelegd aan de kamer.

In de tweede kamer worden debatten plenair gehouden. Fractioneel plenair wil zeggen dat alleen de woordvoerders van politieke partijen aanwezig zijn. Dat zijn de bekende beelden van een bijna lege tweede kamer. De woordvoerders mogen stemmen namens hun hele fractie. Dat lijkt niet veel op stemmen zonder last of ruggespraak?

Elk kamerlid kan hoofdelijke stemming aanvragen. Dat houdt in dat woordvoerders niet meer kunnen stemmen voor al hun andere partijgenoten in de tweede kamer. Elk kamerlid moet dan zelf zijn of haar stem uitbrengen. Zelf nadenken.

De lobby, bedrijfsleven, NGO's ......
De lobby bestaat uit georganiseerde verbanden uit het bedrijfsleven, geinstitutionaliseerde
belangengroeperingen en NGO’s. In grote lijnen vertegenwoodigt zij het privaat belang. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft een directe lijn met leden van de regering, ministeries en tweede kamerleden.
De lobby richt zich in grote lijnen of op geld of op wetgeving. Schrijft soms mee, en probeert de regels naar haar hand te zetten. De overheidseconomie maakt ca 40% uit van de gehele economie, dus het is voor deze groep bedrijven van belang goed contact te onderhouden.  

Het bedrijfsleven, het privaat belang, heeft in een goed georganiseerde lobby toegang tot politici. Wat besproken wordt vindt je niet terug in verslagen. Er is geen sprake van transparantie. Er wordt niets gezegd over welke invloed de lobby heeft op de besluitvorming. Dat zijn de beroemde achterkamertjes.

De lobby van de burger?? Nog niet geinstitutionaliseerde bewegingen 
De burger heeft geen lobby, nauwelijks of geen structureel budget. Er is soms ondersteuning om een burgerinitiatief op te starten, maar fondsen en overheden trekken zich na de opstartperiode terug. Begrijpelijk, maar als er geen verdienmodel aan het initiatief ten grondslag ligt zijn vele burgerinitiatieven een kort leven beschoren. Zo voelt de burger zich onmachtig, genegeerd. Het is onder meer vanwege de organisatie van onze democratie langs hiervoor genoemde lijnen en het gebrek aan een goede financiering van het burgerinitiatief, dat burgers opkomen voor het burgerberaad. 

Media
Mainstream media hebben aandeelhouders. De verwevenheid van bedrijfsleven, media en politiek is ondoorzichtig. Wie goed oplet ziet dat onafhankelijke journalistiek veelal ver weg is. 
De sociale media hebben doorgaans een tijdlijn waarin gecommuniceerd wordt, zodat belangrijke informatie wegzakt.
Internet geeft onafhankelijke denkers de gelegenheid om websites met goede informatie op te zetten en te delen. Je moet alleen wel weten waar je moet kijken en dat blijkt behoorlijk lastig al was het maar omdat websites met ICT, steekwoorden en geld gesteund dienen te worden om hoog te komen in de lijst die je krijgt voorgeschoteld als je een zoekwoord intikt op je zoekmachine. 

Proces.
Het proces in het politieke bedrijf en van het BurgerBeraad is dus van het grootste belang. Er dienen waarborgen te worden ingebouwd voor een goede transparante informatievoorziening, een open, eerlijk, breed debat met besluitvorming en aanbevelingen die recht doen aan de democratie. 
Voor het BurgerBeraad worden die ingegeven door de BurgerBeraadgids. Voor het politieke proces zou een vergelijkend document kunnen worden opgesteld. https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/C3LgDefzA4kCBNp#pdfviewer 

Wat zou een BurgerBeraad aanbevelen? En hoe zouden die aanbevelingen er uit zien als het burgerberaad zou weten hoe het geldstelsel werkt?

Twee voorbeelden
1
 Op Prinsjesdag laat de regering zien hoe het beleid er voor het komend jaar uitziet. Wat alle plannen voor het komende jaar gaan kosten vinden we terug in de begroting die elke 3e dinsdag in september wordt gepresenteerd.  We zien dan hoeveel geld beschikbaar is voor onderwijs, zorg etc. 
De begroting wordt plenair door de Kamer besproken in de algemene beschouwingen die op de presentatie volgen. In de algemene beschouwingen kan alles besproken worden en dat leidt enorm af van waar het eigenlijk om gaat. De begrotingsbehandeling. Het zijn tijdens de algemene beschouwingen vooral de partijleiders en financieel woordvoerders die inspreken.

2 In het belangrijkste debat over geld 24 juni 2020 over de toekomst van het geldstelsel. De regering bepaalt hoe het geldstelsel er uit ziet, welke vormen van geldschepping worden gebruikt. De 2e Kamer controleert. De Stichting Ons Geld zet met een burgerinitiatief "geldschepping" op de agenda van de 2e Kamer. Er volgt een motie Omtzigt Merkies  29 maart 2016 waarin gevraagd wordt een onderzoek in te stellen naar geldschepping.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat een verdieping in het onderzoek naar de rol en functies van banken bij geldschepping en andere functies noodzakelijk is;
overwegende dat er behoefte is aan een dienstbaar bankstelsel met minder risico’s voor spaarders en de belastingbetaler;
verzoekt de regering, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vragen om een advies uit te brengen over de werking van het geldstelsel inclusief alle vormen van geldschepping door banken en hierbij in ieder geval te betrekken de voor- en nadelen van alternatieve systemen van geldschepping en de omvang van de geldscheppingswinst, en gaat over tot de orde van de dag.
Omtzigt Merkies.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) stelt een onderzoek in dat 3 jaar duurt (even 3 jaar niet op de agenda van regering en 2e Kamer). Er volgt een rapport "Geld en Schuld" https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van-banken waarin gekozen is voor het weglaten van de vernietigende rol van rente in het geldstelsel en waarin gemakshalve alle andere vormen van geldschepping, behalve die op basis van schuld, worden benoemd onder de noemer "publieke geldschepping". Er is wel onderzoek naar gedaan, maar resultaten zijn bewust weggelaten uit het rapport. 

Een alles behalve wetenschappelijk rapport, waarin de politiek opdrachtgever en de raad laten zien op welk bedenkelijk niveau wetenschap ook bedreven kan worden. Regering, 2e Kamer en het Nederlandse volk worden om de tuin geleid. Bedrogen. Het is tekenend dat hoogleraren  en professoren, uitzonderingen daargelaten, de andere kant op kijken.

Alle kamerleden zijn geinformeerd over de diverse vormen van geldschepping en de betekenis daarvan voor hun budget. Dus ook de kamerleden met bv volksgezondheid in het pakket. Aan alle kamerleden is gevraagd te overwegen hoofdelijke stemming aan te vragen en niet door te verwijzen naar de financieel woordvoerder. 

Resultaat: geen enkel kamerlid heeft hoofdelijke stemming aangevraagd. Alle kamerleden verwijzen naar hun financieel woordvoerder of zeggen niets.
Het debat over geldschepping heeft plaatsgevonden in de commissie en niet in de kamer. In de Vaste 2e Kamercommissie Financiën zijn alle andere kamerleden min of meer uitgesloten. In de Kamer wordt alleen gestemd over moties die door de Vaste 2e Kamercommissie Financiën zijn gekomen. Dat gaat in rap tempo. Voor elke motie wordt 20 seconden tijd genomen. Geen kritische vraag in de 2e Kamer. Over geldschepping wordt niet gedebatteerd.
Als het gaat om financiën of bijvoorbeeld de inrichting van het geldstelsel, vindt controle van de regering in feite plaats in de Vaste Tweede Kamercommissie Financiën.

Opvallend is, dat er op het punt van financiën er nauwelijks verschil is in partijlijn. Kennelijk allemaal de zelfde soort economen met eenzelfde soort opleiding en met een op elkaar gelijkend bedrijfsgezind aannamepakket, paradigma. Universiteiten beschrijven het eurosysteem en laten geldschepping van de euro daarbij nagenoeg buiten beschouwing. Andere vormen van geldschepping komen al helemaal niet aan bod. Zo wordt elke econoom lid van dezelfde club. Andersdenkenden worden geweerd. Elke politieke partij lijkt vanuit financieel oogpunt gezien zo een beetje op elkaar. Hoe geld wordt besteed is een beetje anders. Over de kern van het geldstelsel is nauwelijks verschil van mening binnen economen werkzaam bij de politieke partijen. Andere vormen van geldschepping komen tot noch toe niet op de agenda. 

Het is van belang dat wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk en breed plaatsvindt en dat er consensus is onder wetenschappers. (Wees kritisch: wie heeft het onderzoek betaald? Welke vraag is onderzocht en beantwoord het onderzoek de vraag? Lopen er politieke-  en/of bedrijfsbelangen, door het eindresultaat. Gelukkig is er vooral veel goed wetenschappelijk onderzoek maar sturing van onderzoek naar gewenste uitkomsten is geen onbekende praktijk. Wetenschap hoort onafhankelijk en betrouwbaar te zijn. 

De lobby leidt tot gebrek aan diversiteit in denkrichtingen. In zichzelf gekeerd bestuur, waar kritiek en anders denken niet worden gewaardeerd. 

Gezond verstand blijft nodig. Blijf kritisch, blijf zelf nadenken!  

Wat zou een BurgerBeraad aanbevelen? En hoe zouden die aanbevelingen er uit zien als het burgerberaad zou weten hoe het geldstelsel werkt?

Links
https://www.integritywatch.eu/ Hier zie je bv dat Samson wekelijks contact heeft met Shell

 

This article was updated on February 11, 2021