Democratie


Inhoud
DEMOCRATIE
ONBESPREEKBAAR, ONBESTUURBAAR, BESLUITELOOS
HET BURGERBERAAD
DE LOBBY
LINKS 

DEMOCRATIE
We zien dat niet alle onderwerpen geschikt zijn zijn voor het politieke klimaat. 40 jaar wordt er inmiddels gesproken over het klimaat. In plaats van dat de politiek Urgenda omarmt, voert zij rechtszaken. De planeet staat in brand, maar het politieke debat gaat vooral niet over klimaat. Het onderwerp geldschepping is onder het parlementaire vloerkleed gemoffeld. De politiek heeft het er kennelijk moeilijk mee. Zij draait rond in het door haar zelf gecreëerde systeem. Het lidmaatschap van politieke partijen loopt terug. Draagvlak onder de bevolking neemt af. 

ONBESPREEKBAAR / LASTIGE ONDERWERPEN
Hete hangijzers, hieronder benoemen we er een paar. Stellingname van politici die controversieel is kan de carriere schaden. Als je de aanwijzingen van de lobby niet opvolgt, wat betekent dat dan voor het leven na de politiek?
Macht delen, bijvoorbeeld met het volk, is bedreigend voor de eigen machtspositie en van die van de partij.
Kunnen we dat wel aan het volk overlaten?  
Er is grote druk uit de maatschappij nodig door bewegingen die massa met zich mee brengen. Die zich laten zien in fysiek protest en volhouden tot de eisen zijn ingewilligd.
Er zijn geen brede maatschappelijke dialogen over: 

Het burgerberaad.
Door G1000 en bewegingen als Extinction Rebellion en De Transitie Motor op de agenda gezet. G1000 organiseert momenteel de boer-burger dialoog https://boerburgerdialoog.nl/ Vertrouwen in de democratie is geen woordenspel maar vindt een basis in transparantie, medezeggenschap en controle door de burger. Waar komen we vandaan? Natuurvolken hebben veelal een dorpsraad en dorpsoudsten worden geconsulteerd. Waar maken we nog gebruik van de wijsheid van het volk? 
Het geldstelsel,
Andere vormen van geldschepping. Geldschepping niet op basis van schuld, maar op basis van wat maatschappelijk nodig is. Hoe ziet onze samenleving er uit als er altijd genoeg geld is op de juiste plaats?
Kernenergie.
30% van onze benodigde energie komt straks uit kernenergiecentrales. Als het niet of heel laat  besproken is het een van tevoren uitgemaakte zaak. Thorium, een vorm van kernenergie die volgens de onderzoekers van de TH Delft veilig is (geen Tjernobyl, geen Fukushima meer in de toekomst)  en waarvan het afval geen 100.000 jaar maar 300 jaar bewaard moet worden. De vraag die er aan vooraf gaat is of we wel kernenergie nodig hebben. Urgenda komt met een scenario waarbij geen kernenergie en geen foute biomassa nodig is. We kunnen met een beetje goede wil zonder.
Basisinkomen.
Er zijn vele vormen. Met en zonder tegenprestatie. Al dan niet voorwaardelijk. AOW en bijstand zou je al als basisinkomen kunnen zien. Waar het niet over gaat is het mensbeeld achter de politicus. Met een mensbeeld van de niet deugende mens stem je tegen invoering van het basisinkomen. Om te voorkomen dat duidelijk wordt hoe de politieke verhoudingen liggen, brengen we het niet in de tweede kamer in debat en gaan we er zeker niet over stemmen. Mocht dat toch gebeuren, dan in een fractioneel debat, zodat elk kamerlid zich kan verschuilen achter de woordvoerder en de woordvoerder zich kan verschuilen achter de partijlijn. Een voor de hand liggende procedure. 
Klimaat.
Echte structurele maatregelen blijven uit. 
https://www.klimaathelpdesk.org/ 

ONBESTUURBAAR
Voor een wijziging in het eurogeldstelsel is de medewerking nodig van alle eurolanden. Elk lid kan besluitvorming blokkeren. Een veto is weinig democratisch en leidt tot instandhouding van dat wat is. Blokkeert vernieuwing. 

BESLUITELOOS
40 jaar praten over klimaat. Besluiteloos. We zien anno oktober 2020 dat de europese gemeenschap de bevolking in Wit-Rusland  wil steunen. Cyprus blokkeert een veroordeling en eist voor een unanieme opstelling  politiek wisselgeld. Afzonderlijke landen zeggen vervolgens niets . Besluiteloos.
 

HET BURGERBERAAD
Het burgerberaad biedt wellicht uitkomst en kan de vicieuze circel doorbreken. Daar kunnen politiek hete hangijzers wel besproken worden en nemen burgers plaats, waar de lobby geen afspraken mee heeft. Er kan gebruik gemaakt worden van de wijsheid van een heel volk en kan privaat- en algemeen belang in politieke besluitvorming meer in evenwicht gebracht worden.
De organisatie van het burgerberaad dient dan geen copie te worden van het politieke systeem maar juist op een andere leest te worden geschoeid.

David van Reybroeck laat in zijn boekje “tegen verkiezingen” zien dat het begin van de democratie bestuurlijke besluitvorming heel anders was georganiseerd. Met een gelote raad van 5000 man op een bevolking van 250.000 mensen in het Athene van 2500 jaar geleden. Een raad die slechts 1 jaar zitting had. Elke man maakte wel een keer deel uit van het bestuur. Over participatie gesproken!

Onder meer in Frankrijk, Ierland, Polen, Engeland, België etc. zijn burgerraden permanent of per onderwerp georganiseerd. Daar kunnen we van leren.

Frankrijk

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/  zie rechtsboven een link voor engels (EN)
De burgerraad kreeg de vraag voorgelegd om sociaal rechtvaardige maatregelen te formuleren die de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 1990.
Het mandaat in frankrijk: elk burgervoorstel (1) wordt gerealiseerd per presidentieel decreet, ofwel (2) voorgelegd ter stemming in het parlement, ofwel (3) in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Maximaal 3 aanbevelingen kunnen terzijde worden gelegd.

In juni 2020 kwam de raad met een advies met 149 aanbevelingen.
Nadat Macron aanvankelijk 146 van de 149 aanbevelingen aannam, is er is inmiddels wat tegenslag gemeld - Macron lijkt op nog eens 7 aanbevelingen terug te krabbelen (in het frans maar met google translate goed te begrijpen): https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/convention-citoyenne-sur-le-climat/climat-sept-propositions-de-la-convention-citoyenne-ecartees-par-le-gouvernement-malgre-la-promesse-d-emmanuel-macron_4123179.html

Groot Brittannië Op https://www.climateassembly.uk/ kunnen we het hele proces in Engeland volgen. 
De vraag die in Engeland is voorgelegd aan het burgerberaad. Zie blz. 6 van de summery. https://www.climateassembly.uk/report/read/final-report-exec-summary.pdfHow should the UK meet its target of net zero greenhouse gas emissions by 2050?
10 september 2020 kwam het burgerberaad met haar advies. Anders dan in Frankrijk was 2050 leidend, was er geen mandaat. Er is geen begroting opgesteld. 

In België https://www.hetburgerparlement.be/voorstel ligt het voorstel naar regering en parlement klaar.
Het verzoek gaat niet uit van XR alleen maar van een brede coalitie. 
De vraag is helder geformuleerd en is breder dan een vraagstelling die zich beperkt tot het klimaat, maar stelt het bredere perspectief van de ecologische crisis centraal en houdt dus rekening met de negen huidig geïdentificeerde planetaire grenzen (Kate Rayworth)
. Dat maakt dat het burgerberaad ook breed gedragen kan worden.
De voorgelegde vraag: "Hoe kunnen bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten bijdragen tot de maximalisering van de kansen om het Belgische territorium en de planeet in haar totaliteit bewoonbaar te houden voor de huidige en toekomstige generaties?"
Mandaat Elk van hun beleidsvoorstellen wordt door de bevoegde regering(en) geïmplementeerd of ter stemming voorgelegd aan het parlement.

Onze zuiderburen vragen om een burgerparlement. Een inzet die verder rijkt dan een eenmalige opzet voor een burgerberaad voor het klimaat.
In oost Belgie is de deliberatieve democratie geinstititionaliseerd met de instelling van een permanente burgerraad https://medium.com/participo/how-ostbelgien-became-a-trailblazer-in-deliberative-democracy-62c3bb1fa560 De raad bestaat uit 24 gelote burgers die voor anderhalf jaar zitting nemen. Zij kunnen in die tijd drie keer een burgerberaad met 50 deelnemers initiëren over een onderwerp dat het parlement volgens hen onvoldoende


Nederland
De twee bekendste organisaties in Nederland die streven naar invoering van het burgerberaad.
1. Exctincion Rebellion voert wereldweid vreedzaam actie om het burgerberaad in te voeren.
https://extinctionrebellion.nl/over-ons/ klik door op eisen: laat burgers beslissen.
XR heeft een gids voor het burgerberaad samengesteld
https://sverveen.stackstorage.com/s/GhcMzTRiTkzYJtY 
2. De Transitie Motor www.detransitiemotor.nl een verzameling van bewegingen in Nederland die de transities waar we al inzitten al beleven, vormgeven en aansturen, streeft eveneens naar invoering van het burgerberaad. De Transititie Motor brengt de initiatieven samen en brengt de transities zo op een hoger plan.
 
Politiek
Inmiddels heeft een aantal politieke partijen CDA, GL, CU, SGP, D66, PvdA en PvdD (samen 93 zetels) samen op 7 okt 2020 een motie ingediend en de regering gevraagd om de mogelijkheid van burgerberaden te onderzoeken. Besluitvorming mee te nemen in de volgende kabinetsformatie. Zie mail Eva Rovers 8okt2020 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z18224&did=2020D3938

Het eerste nationale burgerberaad in Nederland 
https://boerburgerdialoog.nl/ organisatie https://g1000.nu/
500 gelote burgers gaan in gesprek met  500 gelote boeren. Zij verwerken de resultaten van het gesprek daarna in concrete beleidsvoorstellen. Als er voldoende steun is voor de voorstellen, dan worden deze opgenomen in het ‘Burgerbesluit Toekomst Landbouw’.
 
Geld
Het is essentieel advisering en financiering uit elkaar te halen en zodat de benodigde hoeveelheid geld geen dominante rol speelt in advisering. Vervolgens voor de voorstellen een begroting in euro en in alternatieve geldsystemen op te nemen. 

In alternatieve vormen van geldsystemen wordt een andere basis gebruikt om geld te scheppen. In het euroontwerp wordt schuld als basis gebruikt. Op deze website onder "info" vindt je diverse systemen met een andere basis en wordt bijvoorbeeld maatschappelijke waarde als basis gebruikt.
Waarde uitgedrukt in geld, mag niet verward worden met maatschappelijke waarde of behoefte. Geld is niet meer dan middel.

Vertrouwen in het geldstelsel wordt niet gevormd door blauwe ogen of een mening van een econoom. Vertrouwen is de waarborg dat geld kan rondgaan. Als het rondgaat wordt het geaccepteerd. Die waarborg is in de euro-context ingebouwd in de vorm van  belastingheffing. Uiteindelijk kan geld goed rondgaan omdat de overheid als laatste het geld accepteert en weer opnieuw in roulatie brengt.  Iedereen kan zijn geld kwijt.

Wetenschappelijk onderzoek
Aan advies of besluitvorming gaat deliberatie vooraf, waarin een open dialoog, luisteren naar elkaar en argumentie  centraal staan. Alle argumenten voor en tegen komen op een rij. Wie komt met welke argumenten. Welke grondhouding, welk paradigma of aannames liggen er aan ten grondslag. Een aanname is bijvoorbeeld dat je er van overtuigd bent dat de markt alles oplost. Een geloof is een aanname. Een andere aanname is bijvoorbeeld dat het alleen maar mogelijk is om besluitvorming in de context van het huidige geldstelsel te plaatsen.  Aannames blijven vaak onderbelicht, maar vormen de grondslag voor informatievoorziening, argumentatie in dialoog en besluitvorming.

Aan deliberatie gaat een open, brede informatievoorziening vooraf. Zo mogelijk betrek je wetenschappelijk onderzoek. Het is van belang dat wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk plaatsvindt en dat resultaat niet op een enkel onderzoek stoelt. Wetenschappelijke consensus is van belang omdat ook wetenschappers het lang niet altijd eens zijn met elkaar.   Zet mensen die verschillend denken bij elkaar aan tafel.

Gezond verstand is van het grootste belang omdat er niet altijd wetenschappelijk onderzoek is. Als er wel onderzoek is, is het altijd niet altijd wetenschappelijk is. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door het bedrijfsleven en de belangen van het bedrijfsleven lopen er dan doorheen. Dat geldt ook voor onderzoek door de politiek ingesteld. Politieke belangen, partij- en-of bedrijfsbelang, lopen door het eindresultaat. 
Wetenschappelijk onderzoek zou zo veel mogelijk op universiteiten dienen plaats te vinden en financieel  onafhankelijk dienen te zijn.

DE LOBBY
Regering en Tweede Kamer
De regering wordt niet gekozen, maar samengesteld door de politieke partijen die samen een meerderheid vormen in de tweede kamer. Het is adus al een beetje 4 handen op 1 buik. Het ligt dan ook niet in de lijn van de verwachting dat er in de tweede kamer een meerderheid te vinden is die de regering niet steunt.
In de regering vindt de
voorbereiding van besluitvorming en uitvoering plaats, ondersteund door ministeries. Op Prinsjesdag laat de regering zien hoe het beleid er voor het komend jaar uitziet. Wat het gaat kosten vinden we terug in de begroting.  Zo ook bijvoorbeeld welk budget voor gezondheidszorg beschikbaar is.
De overheid dient het algemeen belang. De regering zorgt voor zorgt voor wet- en regelgeving en herverdeelt geld. Haalt belasting- en premie geld op bij bedrijven en burgers en besteedt dat weer aan zaken die voor ons allemaal van belang zijn, onderwijs, zorg, wegenbouw edm. Zij bepaald zo onder meer waar productie in het bedrijfsleven aan dient te voldoen, maar ook hoe het geldstelsel er uit ziet, welke vormen van geldschepping worden gebruikt.

Niet de besluitvorming maar de controle op besluitvorming, goedkeuring van voorgestelde wetgeving is democratisch vormgegeven. De Kamer stuurt daarnaast de regering met moties die aangenomen worden door een kamermeerderheid en heeft het recht om een initiatiefwet te initiëren.
We kiezen eens in de 4 jaar de 2e Kamer. De begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd wordt besproken door de Kamer in de algemene beschouwingen.
Verder werkt d
e Kamer doorgaans in commissies. Als het gaat om financiën of bijvoorbeeld de inrichting van het geldstelsel, vindt controle van de regering in feite plaats in de Vaste Tweede Kamercommissie Financiën.

De lobby
De lobby bestaat uit georganiseerde verbanden uit het bedrijfsleven,
belangengroeperingen en NGO’s. In grote lijnen vertegenwoodigt zij het privaat belang. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft een directe lijn met leden van de regering, ministeries en tweede kamerleden.
De lobby richt zich in grote lijnen of op geld of op wetgeving. De overheidseconomie maakt ca 40% uit van de gehele economie, dus het is voor deze groep bedrijven van belang goed contact te onderhouden. De lobby richt zich daarnaast op wetgeving. Schrijft soms mee, en probeert de regels naar haar hand te zetten. 

Binnen politieke partijen is ruimte is om anders te denken. Zolang je buiten de partij maar niet al te ver buiten de lijnen kleurt. Intern is bepaald, dat politici zich beperken tot hun eigen specialiteit. Binnen regering wordt per onderwerp het woord gevoerd door de betreffende minister. In de tweede kamer zijn dat, als het bv. over gezondheidszorg gaat, de woordvoerders gezondheidszorg van de verschillende politieke partijen. Alle andere ministers en kamerleden verwijzen door naar de woordvoerders.

Waar dat vakinhoudelijk nodig is lijkt dat geen bezwaar. Als het over geld gaat echter wel. Dat heeft niets met de inhoud van het vak te maken.
In de regering wordt gezamenlijk bepaald hoe hoog het budget is en wie welk deel van de taart krijgt.
Als het over het budget gezondheidszorg gaat wordt steevast verwezen naar de minister financiën of woordvoerders financiën tweede kamer.
Het budget bepaald echter voor een belangrijk deel de inhoudt. De kwaliteit en toegang van zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, rechtspraak …..staat of valt met voldoende of te weinig geld. Een kamerlid met gezondheidszorg in het pakket zegt echter niets over het budget. Dat vinden wij vreemd.

Hoe zit het dan met het beinvloeden van de kamer?
De kamer werkt in commissies. De commissie financiën bestaat uit 25 leden. De meerderheid in de commissie wordt gevormd door 13 leden. Van die 13 mensen zijn er een aantal van dezelfde politieke partij. Zij volgen dezelfde partijlijn. Circa 4 kamerleden bepalen de controle op de besluitvorming in de regering, het te volgen beleid en wat er wel of niet in de kamer wordt besproken en welke moties worden voorgelegd aan de kamer.
De lobby is al succesvol als zij de vier belangrijkste politici mee kunnen krijgen. 

In de tweede kamer worden debatten plenair gehouden. Fractioneel plenair wil zeggen dat alleen de woordvoerders van politieke partijen aanwezig zijn. Dat zijn de bekende beelden van een bijna lege tweede kamer. De woordvoerders mogen stemmen namens hun hele fractie. Dat lijkt niet veel op stemmen zonder last of ruggespraak?

Elk kamerlid kan hoofdelijke stemming aanvragen. Dat houdt in dat woordvoerders niet meer kunnen stemmen voor al hun andere partijgenoten in de tweede kamer. Elk kamerlid moet dan zelf zijn of haar stem uitbrengen. Zelf nadenken.

In het belangrijkste debat over geld 24 juni 2020 over de toekomst van het geldstelsel, is dat niet gebeurd. Alle kamerleden zijn geinformeerd over de diverse vormen van geldschepping en de betekenis daarvan voor hun budget. Dus ook de kamerleden met bv volksgezondheid in het pakket. Aan alle kamerleden is gevraagd te overwegen hoofdelijke stemming aan te vragen en niet door te verwijzen naar de financieel woordvoerder.
Resultaat: geen enkel kamerlid heeft hoofdelijke stemming aangevraagd.
Alle kamerleden verwijzen naar hun financieel woordvoerder of zeggen niets.
Het debat heeft plaatsgevonden in de commissie en niet in de kamer. In de commissie zijn alle andere kamerleden min of meer uitgesloten. In de Kamer wordt alleen gestemd over moties die door de vaste kamercommissie financiën zijn gekomen. Dat gaat in rap tempo. Voor elke motie wordt 20 seconden tijd genomen. Over geldschepping wordt niet gesproken.

Het bedrijfsleven, het privaat belang, heeft in een goed georganiseerde lobby toegang tot politici. Wat besproken wordt vindt je niet terug in verslagen. Er is geen sprake van transparantie. Er wordt niets gezegd over welke invloed de lobby heeft op de besluitvorming.

De burger heeft geen lobby, nauwelijks structureel budget. Er is ondersteuning om een burgerinitiatief op te starten, maar fondsen en overheden trekken zich na de opstartperiode terug. Begrijpelijk, maar als er geen verdienmodel aan het initiatief ten grondslag ligt zijn vele burgerinitiatieven een kort leven beschoren. Zo voelt de burger zich onmachtig, genegeerd. Het is onder meer vanwege de organisatie van onze democratie langs hiervoor genoemde lijnen en het gebrek aan een goede financiering van het burgerinitiatief, dat burgers opkomen voor het burgerberaad. 

Diversiteit
Opvallend is, dat er op het punt van financiën er nauwelijks verschil is in partijlijn. Kennelijk allemaal de zelfde soort economen met eenzelfde soort opleiding en met een op elkaar lijkend bedrijfsgezind aannamepakket, paradigma. Universiteiten beschrijven het eurosysteem en laten geldschepping van de euro daarbij nagenoeg buiten beschouwing. Andere vormen van geldschepping komen al helemaal niet aan bod. Zo wordt elke econoom lid van dezelfde club. Andersdenkenden worden geweerd. Elke politieke partij lijkt vanuit financieel oogpunt gezien zo een beetje op elkaar. Hoe geld wordt besteed is een beetje anders. Over de kern van het geldstelsel is nauwelijks verschil van mening. Andere vormen van geldschepping komen tot nog toe niet op de agenda. 

Proces.
Het proces is dus van het grootste belang. Er dienen waarborgen te worden ingebouwd, zodat een open, eerlijk, breed debat mogelijk is. Informatie van belang niet buiten de agenda wordt gehouden. Er open toegang is voor alle kamerleden tot elke commissie. Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak..............Onze democratie kan beter worden ingericht. Laat burgers meebeslissen.

LINKS
van de website van Extinction Rebellion
Script for online people’s assemblies (Pas): https://docs.google.com/document/d/1f7RVGFwKxrkpboOJMEjAeRh-HxvloCh8eHntVQ3mw4I/edit
Script of XR future for democracy https://xr-academy.herokuapp.com/user/pages/themes/democracy/resource-5/Citizens-Assemblies_EN_web.pdf
XR Guide to citizen assemblies https://rebellion.earth/wp/wp-content/uploads/2019/06/The-Extinction-Rebellion-Guide-to-Citizens-Assemblies-Version-1.1-25-June-2019.pdf
Filmpjes over het burgerberaad of Citizen Assembly op de website van XR https://rebellion.earth/the-truth/demands/
A guide to a CA en heel veel meer info…….. https://rebellion.earth/act-now/resources/citizens-assembly/

Een brief ondertekend door 180 wetenschappers waarin zij verklaren https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-beta/scientists-for-xrnl hun steun te betuigen aan de drie eisen die Extinction Rebellion wereldwijd bij regeringen neerlegt. Zij stellen:
– Burgers de waarheid te vertellen over de klimaat- en milieucrisis en de noodzaak tot snelle verandering;
– Het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de netto CO2-uitstoot te reduceren tot nul in 2025;
En om een burgerberaad in te stellen om op democratische wijze een geloofwaardig plan te ontwikkelen voor een effectieve, eerlijke en rechtvaardige transitie. 

De correspondent
15 okt 2020 Jelmer Mommers en Eva Rovers https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1290216763-753ad347?pk_campaign=daily&mc_cid=7b6ecfbe16&mc_eid=7847c04b91 
Op een rij:
https://decorrespondent.nl/collectie/democratische-vernieuwing
Article on citizen assemblies https://decorrespondent.nl/10565/protesten-check-plannen-check-nu-heeft-het-klimaat-meer-democratie-en-doorzettingsvermogen-nodig-ook-als-luisterverhaal/1164358085-ae307ed1
https://decorrespondent.nl/9220/niet-alleen-verkiezingen-maar-ook-loting-zo-vernieuwen-76-000-belgen-de-democratie/921603540-d04bcec4

Public support
https://rebellion.earth/act-now/resources/citizens-assembly/
Of a representative sample of 850 members of the British public, 48% believe that a citizens’ assembly would do a better job at tackling climate change and ecological breakdown than UK governments have. This poll was conducted via DeltaPoll before Extinction Rebellion’s April Rebellion. 9% disagreed and 43% were unsure, meaning there was five times more support for this statement than opposition.
In a second sample of approximately 1,500 participants, the idea that a citizens’ assembly would do better than UK governments was supported by 61% and opposed by 19%.

Burgerberaad organiserende organisaties
G1000
https://g1000.nu/ https://g1000.nu/blog/groot-nieuws-eerste-burgerraad-over-klimaat-in-europa-is-een-feit/ 
De boer-burger dialoog https://boerburgerdialoog.nl/ 
International Democracy Community
https://www.democracy.community/global-forum/online
Democracy R&D
https://democracyrd.org/ 
De Convention Citoyenne pour le Climat in Frankrijk werd georganiseerd door de Sociale, Economische en Ecologische Raad (vergelijkbaar met de Nederlandse SER), onder toezicht van

Overig
Informatie over onder meer besluitvorming op basis van consent.
http://www.consentdemocratie.nl/
Meer Democratie is een beweging die alle Nederlanders veel meer zeggenschap wil geven in politiek en samenleving. Wij voeren actie voor invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuurders, een eerlijker kiesstelsel, en voor actieve burgers.
www.meerdemocratie.nl 

 

This article was updated on October 30, 2020